Vb_vs_byu_400.wmv

Utah volleyball beats BYU 3-2 on 9/25/09…